Субота, 17.11.2018, 09:00
Вітаю Вас Гость | RSS

     Лисичанська загальноосвітня школа № 4

Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Переосмислення змісту уроків трудового навчання і технологій в умовах сучасного інформаційного суспільства
         Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від учите­лів технічної праці творчо та мобільно вдоскона­лювати прийоми, методи і форми навчання; знаходити ефектив­ні шляхи проведення уроків, що забезпечують внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки, активізу­ють мислення, світогляд, стійкий інтерес до уроків трудового навчання, сприяють розвитку особистісних рис кожного учня, дають змогу учням більш глибоко зрозуміти сучасні виробничо-економічні відносини. Враховуючи дані актуальні вимоги  Кабінет Міністрів України видав постанову № 24 від 14 січня 2004 р., яка передбачає удосконалення сучасного процесу трудового навчання шляхом уведення нової освітньої галузі "Технологія” [3, с. 2].

Як зазначається у «Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України»: «Людина в сучасному технологічному світі повинна усвідомлювати себе господарем усього сущого, здатною оцінювати відповідність своїх дій інтересам природи й суспільства. Кожна людина повинна бути спеціально підготовленою до гармонійного існування в інформаційно та технологічно насиченому світі. Жити в такому світі й не знати його небезпечно» [1, с. 1].

Шлях до високої технологічної культури лежить через ефективну технологічну освіту, яка передбачає кінцевий (запланований) результат, тому учителю необхідно планувати свою роботу так, щоб передбачити інтерактивний  вибір   учнів.

Це і призвело до введення у навчальні плани загальноосвітніх шкіл багатьох країн світу освітньої галузі або навчального предмета "Технологія”, який в обов'язковому порядку вивчається у школах Великої Британії, Франції, ФРН, США, Австралії, Ізраїлю, Нідерландів, Росії, Швеції, Болгарії, Казахстану й багатьох інших країн. Вона включена у перелік обов'язкових предметів для всіх учнів. Наявність "Технології" в навчальному плані активно підтримується промисловістю й бізнесом цих країн, тому що цей предмет спрямований на розвиток творчих здібностей учнів і включення їх у творчу працю. [3, с. 4].

Але сучасний урок  трудового навчання і технології неможливий без ефективного використання інфор­маційної складової навчального процесу в системі трудової підготовки учнів, зокрема, методу проектів, як рушійної сили творчого потенціалу особистості учня. Саме метод проектів та сучасні інформаційні технології, за даними «Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України», повинні стати основною складовою нової програми з трудового навчання і технологій [1, с. 6].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до навчальної програми Трудове навчання. 5 9 класи. Нова редакція,  програми «Технології 10 – 11 кл.», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 № 1/11-8205), та Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукову розробку проблеми переосмислення змісту уроків трудового навчання і технологій в умовах сучасного інформаційного суспільства навчання шляхом ефективного використання інформаційно – комунікаційних та проектних технологій зробили вагомий внесок багато вітчизняних та зарубіжних науковців:          Н.І. Моринець, В.М. Гамак, С.М. Дятленко, Р.М. Лещук, Н.М. Павич,          А.І. Терещук, Г.М.Гаврилюк, І.Л. Бім, М.Ю. Бухаркіна, І.О. Зимня,            В.В. Гузеєв, Є.С. Полат, Т.Є. Сахарова, І.С. Чечель, С. Гайнес, Д. Росен,       Ф. Столлер  та ін.

Формулювання цілей статті. У зв’язку з тим, що сучасний урок  трудового навчання і технології потребує оновлення шляхом використання інформаційних прийомів навчання, зокрема, методу проектів, необхідно обґрунтувати переваги таких змін науковими теоретичними положеннями та практичними прикладами.

 Результати дослідження. Отже, ми погоджуємось, що використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій та методу проектів дозволить здійснити процес формування технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства і зробить можливим набуття школярами життєво необхідних знань, вмінь і навичок ведення домашнього господарства, сімейної економіки; допоможе в оволодінні основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні у них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням з урахуванням індивідуальних можливостей [3, с. 5].

В свою чергу, при використанні сучасних і проектних технологій у процесі трудового навчання на сьогоднішній день у вчителя значно збільшується використання часу на методичну підготовку до занять, на розробку педагогічних проектів з організації і керування проектною діяльністю школярів. Але при цьому лишається достатньо важко сформувати проектні завдання так, щоб була можливість використовувати стандартні знання, уміння та навички при виконання навчальних завдань. Сьогодні проектна технологія в процесі трудового навчання має випереджальний характер, тому учителю важливо вміло допомогти учням оволодіти нею. Завдяки проектним технологіям учням і учителю значно легше здійснювати творчий процес навчання. Слід зауважити, що при виконанні будь – якого проекту значне місце посідають інформаційні технології, впроваджені у процес трудового навчання [2, с. 17]. Основні інструменти інформаційних технологій нашого століття вже не є іграшками для дітей. Це осмислена необхідність і реальність нашого часу.

Сучасні інформаційно – комунікаційні технології масово проникають в усі сфери виробництва і громад­ського життя, тому вимагають відповідної адаптації змісту навчального матеріалу з трудового навчання.

Згідно програми з трудового навчання, уже почина­ючи з п’ятого класу, учні вчаться користуватися техно­логічною документацією. У наступних класах беруть участь у розробці технологічних карток. [1, с. 15]. Як тут обійти­ся без комп'ютера?! У школі він є незамінним у про­цесі залучення учнів до конструкторської та проектно – технологічної діяльності.

Кожну дитину потрібно розглядати, перш за все, як творчу особистість з її індивідуальними особливостями, яка бере участь не тільки у відтворенні та вдосконаленні, а також і в освоєнні технологічних і інформаційних процесів.

Маючи у майстерні комп'ютер, можна організувати виконання обчислювальних, графічних та науково – дослідницьких робіт.

На уроках трудового навчання доцільне використання комп'ютера як учителем, так і учнями.

Учні мають змогу здійснювати швидкий пошук необ­хідної навчальної інформації, виконувати креслення виробів для навчальної праці, проводити документаль­ний супровід об'єктів конструювання.

Використання графічних можливостей комп'ютерної техніки дає змогу розширити межі технологічної гра­мотності дітей, підвищує точність та якість проекту­вання, полегшує внесення змін у креслення виробу. Застосування принтера дозволяє швидко отримати потрібну кількість копій.

Починаючи з 5 – го класу, учнів можна залучати до роботи з комп'ютерними програмами PAINT, WORD, щоб виготовлення креслень і технологічних карт було дітям під силу вже у 6 – 9 – х класах.

А в 10 – 11 – х класах потрібно знайомити їх з професійним гра­фічним пакетом для підготовки технічної документації AutoCAD, або КОМПАС.

Опановують учні інформаційні технології на уроках трудового навчання як у шкільному кабінеті інформатики, так і за комп'ютером, установленим у майстерні. При цьому відкриваються перспективи інтеграції предметів трудового навчання, креслення та інформатики. Це спонукає учнів до творчої діяльності і розв'язування технічних та конструкторських задач за допомогою комп'ютера.

Обладнання наших шкільних майстерень – переважно саморобне, власної конструкції або удосконалене. У процесі розробки і виготовлення інструментів учні застосовують практично не тільки свої технічні та наукові знання, а й освоюють інформаційні техноло­гії.

Після екскурсій на підприємства учні пишуть зві­ти, що містять враження від побаченого і висновки про професії, умови праці; описують асортимент продукції та технологічний процес, використовуючи редактор WORD. Також за допомогою комп’ютера готують презентації, публікації.

Багато з об'єктів, що вивчаємо (інструменти, механізми, верстати, побутові прилади тощо), за допомогою комп'ютера піддаємо різноманітним впливам. Зручно користуватися програмою GRAN – 3 для створення просторових моделей виробів і дослідження їх конструкції. Вона дає можливість побачити тривимірну анімацію геометричних об'єктів. Можна демонструвати їх будову, принцип дії.

Найчастіше вчитель трудового навчання комп'ютер може використати при:

·   створенні банку даних;

·   пошуку інформації в мережі Інтернет;

· розробці і друкуванні конструкторської документа­ції, методичних та дидактичних матеріалів;

·   застосуванні систем контролю знань і вмінь учнів;

·   виготовленні навчальних стендів для шкільної май­стерні, інструкцій з охорони праці;

·  цифровій обробці фотографій виробничих процесів і навчальних трудових операцій для подальшого ви­користання в технологічній документації.

Можна створити шаблон для написання конспекту уроку за розробленою схемою. Його використання дає змогу економити власний час та застосовувати основні тех­нології, форми і методи при проведенні занять. Адже є багато стандартних моментів, на опис яких витрача­ється багато часу.

Наявність комп'ютера сприяє і використанню наочнос­ті – однієї з основних форм раціональної організації навчального процесу з трудового навчання. На різних уроках можна використати різноманітні її форми (натурну, ілюстративні, схематичну і символічну), залежно від того, що демонструється: об'єкт або його об'ємне чи площинне зображення, схема. Такі засоби унаочнення сприяють збагаченню просторової уяви та пізнавальної активності учнів, розвитку їхнього мислення.

Без комп'ютера неможливе і використання в повній мірі контролюючих педагогічно-програмних засобів. Для проведення тес­тування зручною є програма Шестопалова Є.А. TESTW. Запитання і відповіді з потрібної теми слід підібрати і ввести на власний розсуд.

У результаті використання інфор­маційної складової навчального процесу в системі трудової підготовки учнів можна організувати залучення дітей до навчальних, практичних і дослідницьких процесів під час уроків і в позаурочний час з використанням комп'ютера.

Завдяки творчому переосмисленню змісту уроків трудового навчання і технологій у контексті сучасного інформаційного суспільства школярі стають більш зацікавленими до занять, більш дисциплінованішими і відповідальнішими, кмітливішими і старан­нішими, а їхні навчальні досягнення –  міцнішими і ґрунтовнішими.

Залучення дітей до робо­ти з різними видами проектно-технологічної документації, дослідницької роботи, акти­візація їх пізнавальної діяльності неможли­ві без сучасних інформаційних технологій, які розкривають широкі можливості щодо надання навчальному процесу творчого спрямування.

Використання на практиці вищезазначених положень дозволить:

·        здійснити усвідомлення учнями практичних  завдань уроку (Що  треба зробити?);

·     розвинути особисту зацікавленість учнів до навчального матеріалу, щире прагнення довести розпочату справу до кінця (Для чого нам це треба? Що для цього потрібно знати і вміти?);

·        зробити так, щоб ініціатива учнів у навчально трудовій діяльності на уроці не перешкоджала учителю у досягненні навчальних завдань;

·    дозволить удосконалити зміст проектних технологій і проектного методу.

Висновки. Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що діяльність учителя трудового навчання в умовах сучасного інформаційного суспільства має бути чітко структурованою та спланованою, спрямованою не лише на  засвоєння  знань, а й способи опе­ру­ван­ня ними, ме­тоди, що допомагають їх здобувати. 

      Практичний досвід показує,  що ідеальної моделі навчання не існує. Учителю варто  знайти раціональне співвідношення між репродуктивною та творчою діяльністю учнів на уроці трудового навчання. Відповідно урок (його структура та методика проведення) повинен бути повністю або частково „переобладнаний” під технологічну освіту.

Для успішного досягнення цієї ме­ти у навчальному процесі викори­стовуються інформаційно - комунікаційні та проектні технології.

Метод проектів завжди орієнтова­ний на самостійну діяльність      уч­нів   індивідуальну, парну, групо­ву, яку учні виконують протягом певного відрізку часу і урізноманітнений використанням інформаційно – комунікаційних технологій. Саме під час проектування в учнів розвивають­ся самостійність при пошуку про­блеми, усвідомлення проблемної сфери, вироблення ідей та варіан­тів,  вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту, аналіз майбутньої діяльності, прогно­зування майбутніх результа­тів, розробка конструкторсько – технологічної документації, скла­дання ескізів, добір матеріалів, вибір інструментів, обладнання, технології, організація робочого місця тощо.

Проектна методика та сучасні інформаційно – комунікаційні технології в оновленому змісті технологічної освіти учнів – безперечно передові технології, які мають вели­кі резерви для інтелектуального та розумового розвитку дітей.

Перспективи подальших розробок. Подальші дослідження плануються проводитись у напрямку більш досконалої розробки проектних завдань, створенню банку творчих ідей які дозволять вчителям трудового навчання та технологій продуктивно застосовувати проектні та інформаційні технології на своїх заняттях.

ЛІТЕРАТУРА

1.Мадзігон В.М. Трудове навчання. 5-9 класи. Нова редакція / за заг. ред. В.М. Мадзігона // навчальна програма. – К., 2010.

2.Онопрієнко О. В. Компонентно-структурний аналіз поняття «метод проектів» / О. В. Онопрієнко // Зміст і технології шкільної   освіти : матеріали звітної наук. конф. – К. : Педагогічна думка, 2006.

3."http://www.dlib.com.ua".

Категорія: Методичні матеріали | Додав: Admin (03.03.2012) | Автор: Літовка Є.Ю.
Переглядів: 2580 | Теги: Методичні матеріали | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Карта сайту
Актуально
Календар
На цьому сайті
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018